PRESSWORKS – TJENESTEVILKÅR FOR OPPDRAGSGIVERE 


  • 1. BESKRIVELSE, FORMÅL, PARTENE 

Disse tjenestevilkår (heretter «Tjenestevilkårene») gjelder for tjenesten Pressworks, som leveres av Pressworks AS (heretter «Pressworks») til Oppdragsgiver. Pressworks er en markedsplass for innhold, som hjelper frilansere og oppdragsgivere med å finne hverandre.

Disse Tjenestevilkårene gjelder relasjonen mellom Oppdragsgiveren og Pressworks AS. Ved å akseptere Tjenestevilkårene, inngår Oppdragsgiveren en rettslig bindende avtale med Pressworks vedrørende Oppdragsgiverens tilgang til Pressworks. I tillegg vil det bli inngått en separat avtale mellom Oppdragsgiveren og en frilanser hver gang frilanseren aksepterer å utføre et oppdrag for Oppdragsgiveren gjennom Pressworks eller lisensiere eksisterende materiale til Oppdragsgiveren gjennom Pressworks. Pressworks er ikke part i den separate avtalen mellom Oppdragsgiveren og frilanseren.

Pressworks har rett til å endre Tjenestevilkårene med minst 45 dagers varsel.


  • 2. IMMATERIELLE RETTIGHETER OG SKADESLØSHOLDELSE 

Oppdragsgiveren bekrefter at Oppdragsgiveren vil benytte materialet, som Oppdragsgiveren får tilgang til gjennom Pressworks, i samsvar med aktuelle vilkår og begrensninger.

Dersom en tredjepart fremmer et krav med en påstand om at materiale Oppdragsgiveren har fått tilgang til gjennom Pressworks krenker andres immaterielle rettigheter, skal Oppdragsgiveren fremsette samtlige krav mot aktuell frilanser. Oppdragsgiveren skal dessuten holde Pressworks skadesløs for alle kostnader og tap som følge av påstander om at Oppdragsgiverens bruk av materiale krenker tredjeparts rettigheter.


  • 3. TILGANG TIL OG BRUK AV PRESSWORKS 

3.1. BRUK OG BEGRENSNINGER 
Denne avtalen gir Oppdragsgiveren rett til å benytte tjenesten Pressworks slik den til enhver tid tilbys av Pressworks. Pressworks vil utvikle tjenesten videre med nye funksjoner og muligheter, men Pressworks har også rett til fjerne eller endre eksisterende funksjoner.

Oppdragsgiveren vil få et brukernavn for å få tilgang til Pressworks. Oppdragsgiveren skal håndtere brukernavnet og tilhørende tilgangsinformasjon på forsvarlig måte og ikke utlevere informasjon til andre.

For all tekst, bilder, video og annen informasjon Oppdragsgiveren legger inn på Pressworks, gir Oppdragsgiveren Pressworks og tredjeparter godkjent av Pressworks rett til å bruke dette i opprinnelig eller bearbeidet form i tilknytning til levering av tjenesten Pressworks, inkl. bruke dette på eksterne tjenester f.eks. for å integrere Pressworks med andre systemer og tjenester eller for å markedsføre Pressworks.

Både oppdragsgivere og frilansere som samarbeider eller har samarbeidet gjennom Pressworks, er forpliktet til å drive fremtidige samarbeid gjennom Pressworks, begrenset til ett år etter siste samarbeid har funnet sted, med mindre alle parter er enige om noe annet. Oppdragsgivere og frilansere står fritt til å samarbeide med andre tredjeparter utenfor Pressworks. Frilanseren har heller ikke anledning til å levere oppdrag direkte til oppdragsgivernes egne kunder før ett år etter at siste samarbeid med oppdragsgiveren i forbindelse med oppdragsgiverens kunde har funnet sted.

Dersom Oppdragsgiveren bruker Pressworks i strid med avtalen eller Oppdragsgiverens bruk eller misbruk ellers medfører ulemper for Pressworks, frilansere eller andre brukere av Pressworks, kan Pressworks heve avtalen uten varsel, stenge Oppdragsgiverens tilgang til Pressworks, fjerne eller skjule Oppdragsgiverens materiale på Pressworks og/eller kreve erstatning for sine eller sine frilanseres tap. Slik stengning kan skje på diskresjonær basis, uten klageadgang fra Oppdragsgiverens side.

3.2. GJENNOMFØRING AV OPPDRAG
Pressworks vil gi Oppdragsgiveren anledning til å bestille materiale fra frilansere i form av spesialtilpassede oppdrag.

Oppdragsgiveren skal først utarbeide en spesifikasjon av oppdraget, med beskrivelse av oppdraget, tidspunkt for ønsket oppstart og ferdigstillelse av oppdrag samt honorar til frilanser.

Pressworks vil gi frilansere en mulighet til å søke etter publiserte oppdrag og gi tilbud på oppdrag.

Når Oppdragsgiveren aksepterer frilanserens tilbud, inngås det en rettslig bindende avtale mellom Oppdragsgiveren og frilanseren.

Når oppdraget er ferdigstilt, skal frilanseren gi beskjed om dette til Oppdragsgiveren. Oppdragsgiveren skal deretter kontrollere at oppdraget er utført i samsvar med avtalen med frilanseren. Dersom Oppdragsgiveren mener at oppdraget er utført mangelfullt, skal Oppdragsgiveren omgående varsle frilanseren om dette og informere om hva som må korrigeres.

Dersom Oppdragsgiveren mener at oppdraget er utført i samsvar med avtalen, eller dersom Oppdragsgiveren ikke gir tilbakemelding senest 60 dager etter at frilanseren informerte om at oppdraget er ferdigstilt, skal oppdraget anses som fullført og godkjent.

Fra dette tidspunktet har Oppdragsgiveren rett til å bruke materiale i samsvar med det som er avtalt med frilanseren.

Dersom oppdrag ikke aktivt godkjennes, eller oppdraget settes i konflikt-modus, godkjennes likevel oppdraget automatisk 60 dager etter at siste aktivitet ble loggført på oppdraget. 

Oppdragsgivere gis anledning til å gi frilansere en rangering i etterkant av oppdraget. Oppdragsgiveren plikter å påse at rangeringen gir et sannferdig uttrykk for graden av oppdragets måloppnåelse.


  • 4. BETALING 

Ved fullført bestilling av eksisterende materiale eller ved fullført oppdrag (dvs. oppdrag som er akseptert av Oppdragsgiveren), vil Pressworks fakturere Oppdragsgiveren for oppdraget. Oppdragsgiveren vil bli fakturert frilanserens avtalte vederlag på vegne av frilanseren samt Pressworks transaksjonsgebyr. Pressworks vil sende frilanseren kopi av Pressworks faktura til Oppdragsgiveren. I denne transaksjonen vil Pressworks ha en rolle som formidler.

Oppdragsgiveren har ikke rett til å holde tilbake betaling for fullførte oppdrag. Dersom Oppdragsgiveren mener at oppdraget ikke er i samsvar med avtalen med frilanseren, skal Oppdragsgiveren ikke akseptere oppdraget som fullført inntil frilanseren retter slike forhold som Oppdragsgiveren mener skal utbedres for at oppdraget skal kunne anses som fullført.


  • 5. LISENS TIL OPPDRAGSGIVER 

Som innehaver av immaterielle rettigheter vil frilanseren gi Oppdragsgiveren en rett til å bruke materialet fra det tidspunktet oppdragsgiveren gjennomfører bestillingen av eksisterende materiale eller fra det tidspunktet et oppdrag er fullført. Dersom Oppdragsgiveren misligholder sin plikt til å betale vederlag til frilanser og Pressworks, vil retten til å bruke materiale opphøre 5 dager etter forfallsdato og vil ikke tre i kraft igjen før Oppdragsgiveren foretar fullstendig oppgjør.

Frilanseren eller Pressworks kan også gi Oppdragsgiveren en tilgang til å lisensiere frilansernes eksisterende materiale.

Retten etter første og andre avsnitt vil kunne være tidsbegrenset eksklusiv rett (12 måneder), varig eksklusiv rett eller varig ikke-eksklusiv rett. Nærmere detaljer om Oppdragsgiverens rett til materiale vil fremgå av den separate avtalen mellom Oppdragsgiveren og frilanseren.

I alle tilfeller gjelder følgende for den retten du som oppdragsgiver erhverver:

Oppdragsgiveren får en rett til å benytte bestilt materiale i opprinnelig eller endret form, alene eller sammen med annet materiale, på enhver måte, i ethvert medium og i ethvert format og til ethvert formål. Oppdragsgiveren har rett til å gi tilsvarende rett til andre selskaper i samme konsern, eller selge innholdet til eksterne kunder.

Ved lisensiering av eksisterende materiale vil retten kunne være tidsbegrenset eksklusiv rett (12 måneder) eller varig ikke-eksklusiv rett. For materiale som utarbeides som et resultat av et oppdrag for oppdragsgiver vil oppdragsgiveren få en varig eksklusiv rett.


  • 6. VARIGHET 

Denne avtalen mellom Oppdragsgiveren og Pressworks varer fra avtaleinngåelse og frem til en av partene sier opp avtalen. Avtalens kan sies opp med 30 dagers skriftlig varsel. Ved oppsigelse eller annet opphør av avtalen, vil Oppdragsgiveren miste sin tilgang til Pressworks. Opphør av denne avtalen påvirker ikke eventuelle avtaler Oppdragsgiveren eller Pressworks har inngått med frilansere.


  • 7. ANSVAR 

Pressworks har som mål om at Pressworks skal være operativ og tilgjengelig alle dager døgnet rundt. Det kan imidlertid forekomme avbrudd og/eller feil i tjenesten. Oppdragsgiveren aksepterer at Pressworks ikke skal ha noe ansvar overfor Oppdragsgiveren for avbrudd, nedetid, forsinkelser, redusert kapasitet o.l. i tilknytning til Pressworks.

Dersom Pressworks misligholder sine forpliktelser etter denne avtalen, skal Oppdragsgiveren omgående skriftlig varsle Pressworks dette og angi hva misligholdet består i. Pressworks skal deretter avhjelpe misligholdet uten ugrunnet opphold.

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen og misligholdet ikke blir utbedret uten ugrunnet opphold etter at parten fikk varsel om dette, kan den annen part heve avtalen. Heving av avtalen skjer med virkning fra hevingstidspunktet og fremover.

Eventuell erstatning etter denne avtalen kan kun kreves for direkte dokumenterte tap. Det kan ikke kreves erstatning for indirekte tap. Som indirekte tap skal anses bl.a. tapt fortjeneste, tap som følge av forsinket driftsstart og driftsavbrudd, tap som følge av tap av data og krav fra tredjeparter. Pressworks samlede erstatningsansvar i avtaleperioden er begrenset til kr. 15 000,-.

Oppdragsgiveren skal holde Pressworks skadesløs fra eventuelle krav som andre måtte fremme mot Pressworks som følge av Oppdragsgiveren bruk av Pressworks eller bruk som er knyttet til ditt brukernavn. Ved beregning av erstatning for Pressworks kostnader til merarbeid skal Pressworks standard timepris på 1550,- legges til grunn.

Erstatningsbegrensningene i dette punktet gjelder ikke dersom misligholdet skyldes forsett eller grov uaktsomhet.


  • 8. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

Som et ledd i Pressworks ytelser etter avtalen, vil Pressworks behandle personopplysninger om Oppdragsgiverens brukere. Pressworks skal alltid rette seg etter og gjennomføre de relevante bestemmelser om personvern og informasjonssikkerhet i personopplysningsloven. Hvilke personopplysninger som blir samlet inn og hvordan de behandles er beskrevet nærmere i Pressworks personvernerklæring som er tilgjengelig på Pressworks nettsider www.Pressworks.no/personvernerklaering/

Oppdragsgiveren samtykker i at Pressworks kan være rettslig forpliktet til å fortsette å oppbevare opplysninger om Oppdragsgiverens brukere etter at denne avtalen er opphørt.

Ved inngåelse av denne avtalen erkjenner Oppdragsgiver å ha lest og akseptert Pressworks’ personvernerklæring som er tilgjengelig på Pressworks nettsider www.pressworks.no/personvernerklaering/.


  • 9. OVERFØRING AV AVTALEN 

Pressworks har rett til å overføre avtalen til en annen virksomhet, som overtar hele eller deler av Pressworks. Pressworks har også rett til å overføre avtalen til et annet selskap i samme konsern som Pressworks. For øvrig krever overdragelse eller annen overføring av avtalen samtykke fra den andre parten. Overføring av avtalen påvirker ikke de avtaler Oppdragsgiveren har inngått med frilansere.


  • 10. TVISTELØSNING 

Avtalen mellom Oppdragsgiveren og Pressworks er i sin helhet regulert av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom Oppdragsgiveren og Pressworks om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst i minnelighet. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.

pressworks-logo-hvit_500.png