PRESSWORKS – TJENESTEVILKÅR FOR FRILANSERE


  • 1. BESKRIVELSE, FORMÅL, PARTENE 

Disse tjenestevilkår (heretter «Tjenestevilkårene») gjelder for tjenesten Pressworks, som leveres av Pressworks AS (heretter «Pressworks») til deg. Pressworks er en markedsplass for innhold, som hjelper frilansere og oppdragsgivere med å finne hverandre. Disse Tjenestevilkårene gjelder relasjonen mellom deg og Pressworks. Ved å akseptere Tjenestevilkårene, inngår du en rettslig bindende avtale med Pressworks vedrørende din tilgang til tjenesten. I tillegg vil det bli inngått en separat avtale mellom deg og en oppdragsgiver hver gang du aksepterer å utføre et oppdrag for oppdragsgiveren eller lisensiere eksisterende materiale til oppdragsgiveren. Pressworks er ikke part i den separate avtalen mellom deg og oppdragsgiveren. 

Pressworks har rett til å endre Tjenestevilkårene med minst 45 dagers varsel.


  • 2. IMMATERIELLE RETTIGHETER OG SKADESLØSHOLDELSE 

Du bekrefter at du har alle immaterielle rettigheter til alt materiale du legger ut på Pressworks og innestår for at materialet ikke er i strid med loven eller rettigheter til tredjepart.

Dersom en oppdragsgiver eller en tredjepart fremmer et krav med en påstand om at materiale krenker immaterielle rettigheter til en tredjepart, skal du på egen bekostning ivareta Pressworks interesser i saken og skal holde Pressworks skadesløs for alle kostnader og tap som følge av påstander om at materiale krenker tredjeparts rettigheter.


  • 3. TILGANG TIL OG BRUK AV PRESSWORKS 

3.1. BRUK OG BEGRENSNINGER 
Denne avtalen gir deg rett til å benytte tjenesten Pressworks slik den til enhver tid tilbys. Pressworks vil utvikle tjenesten videre med nye funksjoner og muligheter, men Pressworks har også rett til fjerne eller endre eksisterende funksjoner.

Du vil få et brukernavn og passord for å få tilgang til Pressworks. Du skal håndtere brukernavnet og tilhørende tilgangsinformasjon på forsvarlig måte og ikke utlevere informasjon til andre.

For all tekst, bilder og annen informasjon du legger inn på tjenesten Pressworks, gir du Pressworks og tredjeparter godkjent av Pressworks rett til å bruke dette i opprinnelig eller bearbeidet form i tilknytning til levering av tjenesten Pressworks, inkl. bruke dette på eksterne tjenester f.eks. for å integrere Pressworks med andre systemer og tjenester eller for å markedsføre Pressworks.

Både oppdragsgivere og frilansere som samarbeider eller har samarbeidet gjennom Pressworks, er forpliktet til å drive fremtidige samarbeid gjennom Pressworks, begrenset til ett år etter siste samarbeid har funnet sted, med mindre alle parter er enige om noe annet. Oppdragsgivere og frilansere står fritt til å samarbeide med andre tredjeparter utenfor Pressworks. Som frilanser har du heller ikke anledning til å levere oppdrag direkte til oppdragsgivernes egne kunder før ett år etter at siste samarbeid med oppdragsgiveren i forbindelse med oppdragsgiverens kunde har funnet sted. 

Dersom du bruker Pressworks i strid med avtalen eller din bruk eller misbruk ellers medfører ulemper for Pressworks, oppdragsgivere eller andre brukere av Pressworks, kan Pressworks heve avtalen uten varsel, stenge din tilgang til Pressworks, fjerne eller skjule ditt materiale på Pressworks og/eller kreve erstatning for sine eller Pressworks sine kunders tap.

3.2. GJENNOMFØRING AV OPPDRAG
Pressworks vil gi oppdragsgivere anledning til å bestille materiale fra frilansere i form av spesialtilpassede oppdrag.

Oppdragsgiveren skal først utarbeide en spesifikasjon av oppdraget, med beskrivelse av oppdraget, tidspunkt for ønsket oppstart og ferdigstillelse av oppdrag samt honorar til frilanser.

Pressworks vil gi deg en mulighet til å søke etter publiserte oppdrag og gi tilbud på oppdrag.
Når oppdragsgiveren aksepterer ditt tilbud, inngås det en rettslig bindende avtale mellom oppdragsgiveren og deg.

Når oppdraget er ferdigstilt, skal du gi beskjed om dette til oppdragsgiveren. Oppdragsgiveren skal deretter kontrollere at oppdraget er utført i samsvar med avtalen med deg. Dersom oppdragsgiveren mener at oppdraget er utført mangelfullt, skal Oppdragsgiveren omgående varsle deg om dette og informere om hva som må korrigeres. Du skal så snart som mulig korrigere dette.

Dersom oppdragsgiveren mener at oppdraget er utført i samsvar med avtalen, eller dersom oppdragsgiveren ikke gir deg tilbakemelding senest 60 dager etter at du informerte om at oppdraget er ferdigstilt, skal oppdraget anses som fullført og godkjent.

Fra dette tidspunktet har oppdragsgiveren rett til å bruke materiale i samsvar med det som er avtalt med deg.

Oppdragsgivere gis anledning til å gi frilansere en rangering i etterkant av oppdraget. Som frilanser samtykker du til at denne rangeringen vil være synlig på din profil på Pressworks.


  • 4. BETALING 

Ved fullført bestilling av eksisterende materiale eller ved fullført oppdrag (dvs. oppdrag som er akseptert av oppdragsgiveren), vil Pressworks fakturere oppdragsgiveren for oppdraget. Oppdragsgiveren vil bli fakturert det avtalte vederlaget på vegne av deg samt Pressworks transaksjonsgebyr. Pressworks vil sende deg en kopi av Pressworks faktura til oppdragsgiveren. I denne transaksjonen vil Pressworks ha en rolle som formidler.

Du skal sørge for at du til enhver tid holder Pressworks orientert om vederlaget for ditt arbeid skal faktureres med eller uten merverdiavgift.

Dersom oppdragsgiveren ikke betaler avtalt vederlag inkl. transaksjonsgebyr til Pressworks, er heller ikke Pressworks forpliktet til å betale deg for gjennomført oppdrag. Du skal rette alle dine krav direkte til oppdragsgiver.


  • 5. LISENS TIL OPPDRAGSGIVER 

Som innehaver av immaterielle rettigheter vil du gi oppdragsgiveren en rett til å bruke materialet fra det tidspunktet oppdragsgiveren gjennomfører bestillingen av eksisterende materiale eller fra det tidspunktet et oppdrag er fullført. Dersom oppdragsgiveren misligholder sin plikt til å betale vederlag til frilanser og Pressworks, vil retten til å bruke materiale opphøre 5 dager etter forfallsdato og vil ikke tre i kraft igjen før oppdragsgiveren foretar fullstendig oppgjør overfor Pressworks.

Du som frilanser eller Pressworks kan også gi oppdragsgiveren en tilgang til å lisensiere ditt eksisterende materiale.

Retten etter første og andre avsnitt vil kunne være tidsbegrenset eksklusiv rett (12 måneder), varig eksklusiv rett eller varig ikke-eksklusiv rett.

I alle tilfeller gjelder følgende for den retten som du vil gi til oppdragsgiveren:
Oppdragsgiveren får en rett til å benytte bestilt materiale i opprinnelig eller endret form, alene eller sammen med annet materiale, på enhver måte, i ethvert medium og i ethvert format og til ethvert formål. Oppdragsgiveren har rett til å gi tilsvarende rett til andre selskaper i samme konsern, eller selge innholdet til eksterne kunder. 

Ved lisensiering av eksisterende materiale vil retten kunne være tidsbegrenset eksklusiv rett (12 måneder) eller varig ikke-eksklusiv rett. For materiale som utarbeides som et resultat av et oppdrag for oppdragsgiver vil oppdragsgiveren få en varig eksklusiv rett.


  • 6. VARIGHET 

Denne avtalen mellom deg og Pressworks varer fra avtaleinngåelse og frem til en av partene sier opp avtalen. Avtalens kan sies opp med 30 dagers skriftlig varsel. Ved oppsigelse eller annet opphør av avtalen, vil du miste din tilgang til Pressworks. Opphør av denne avtalen påvirker ikke eventuelle avtaler du har inngått med oppdragsgivere eller Pressworks.


  • 7. ANSVAR 

Pressworks har som mål om at Pressworks skal være operativ og tilgjengelig alle dager døgnet rundt. Det kan imidlertid forekomme avbrudd og/eller feil i tjenesten og du aksepterer at Pressworks ikke skal ha noe ansvar overfor deg for avbrudd, nedetid, forsinkelser, redusert kapasitet o.l. i tilknytning til Pressworks.

Dersom Pressworks misligholder sine forpliktelser etter denne avtalen, skal du omgående skriftlig varsle Pressworks dette og angi hva misligholdet består i. Pressworks skal deretter avhjelpe misligholdet uten ugrunnet opphold.

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen og misligholdet ikke blir utbedret uten ugrunnet opphold etter at parten fikk varsel om dette, kan den annen part heve avtalen. Heving av avtalen skjer med virkning fra hevingstidspunktet og fremover.

Eventuell erstatning etter denne avtalen kan kun kreves for direkte dokumenterte tap. Det kan ikke kreves erstatning for indirekte tap. Som indirekte tap skal anses bl.a. tapt fortjeneste, tap som følge av forsinket driftsstart og driftsavbrudd, tap som følge av tap av data og krav fra tredjeparter. Pressworks samlede erstatningsansvar i avtaleperioden er begrenset til kr. 5 000,-.

Du skal holde Pressworks skadesløs fra eventuelle krav som andre måtte fremme mot Pressworks som følge av din bruk av Pressworks eller bruk som er knyttet til ditt brukernavn. Ved beregning av erstatning for Pressworks kostnader til merarbeid skal Pressworks standard timepris på 1550,- legges til grunn.

Erstatningsbegrensningene i dette punktet gjelder ikke dersom misligholdet skyldes forsett eller grov uaktsomhet.


  • 8. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

Som et ledd i Pressworks ytelser etter avtalen, vil Pressworks behandle personopplysninger om deg. Pressworks skal alltid rette seg etter og gjennomføre de relevante bestemmelser om personvern og informasjonssikkerhet i personopplysningsloven. Hvilke personopplysninger som blir samlet inn og hvordan de behandles er beskrevet nærmere i Pressworks personvernerklæring som er tilgjengelig på Pressworks nettsider www.pressworks.no/personvernerklaering/.

Du samtykker i at Pressworks kan være rettslig forpliktet til å fortsette å oppbevare opplysninger om deg etter at denne avtalen er opphørt.

Ved inngåelse av denne avtalen erkjenner du å ha lest og akseptert Pressworks personvernerklæring.


  • 9. OVERFØRING AV AVTALEN 

Pressworks har rett til å overføre avtalen til en annen virksomhet, som overtar hele eller deler av Pressworks. Pressworks har også rett til å overføre avtalen til et annet selskap i samme konsern som Pressworks. For øvrig krever overdragelse eller annen overføring av avtalen samtykke fra den andre parten. Overføring av avtalen påvirker ikke de avtaler du har inngått med oppdragsgivere.


  • 10. TVISTELØSNING 

Avtalen mellom deg og Pressworks er i sin helhet regulert av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom deg og Pressworks om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst i minnelighet. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.

monster-1.png
pressworks-logo-hvit_500.png

Pressworks gjør det enklere for kreative
team å skape godt innhold.

Grensen 8, 0159 OSLO

E-post: post@pressworks.no

Tlf: 22 53 51 61

Org nr: 911601400

Copyright © 2020 All Rights Reserved.

pressworks-logo-hvit_500.png